Dự án: LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH

Tên dự án
LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa của công ty điện lực - Phần 10: Kiểm tra sự phù hợp
  • Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa của công ty điện lực - Phần 5: Yêu cầu truyền thông cho chức năng và mô hình thiết bị