TCVN/TC/E 12 - Lưới điện thông minh

Số hiệu
TCVN/TC/E 12
Tên Ban kỹ thuật
Lưới điện thông minh
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

TC 57 - TC 57

Phạm vi
Xây dựng các TCVN về lĩnh vực Lưới điện thông minh
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Đình Quang (Trưởng ban)
 • Đinh Nhật Minh (Thư ký)
 • Nguyễn Khắc Điềm
 • Nguyễn Duy Hòa
 • Đặng Thanh Tùng
 • Trần Khắc Điền
 • Đỗ Hồng Quang
 • Cao Hoàng Việt
 • Trần Hải
 • Cao Đức Dũng
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa của công ty điện lực - Phần 10: Kiểm tra sự phù hợp
 • Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa của công ty điện lực - Phần 5: Yêu cầu truyền thông cho chức năng và mô hình thiết bị
 • Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa của công ty điện lực – Phần 7-1: Cấu trúc truyền thông cơ bản – Nguyên tắc và mô hình
 • Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa của công ty điện lực – Phần 7-2: Cấu trúc thông tin và truyền thông cơ bản – Giao tiếp dịch vụ truyền thông trừu tượng
 • Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa của công ty điện lực – Phần 7-3: Cấu trúc truyền thông cơ bản – Lớp dữ liệu chung
 • Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện – Phần 9-2: Ánh xạ dịch vụ truyền thông đặc trưng (SCSM) – Giá trị mẫu theo ISO/IEC 8802-3
 • Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện – Phần 2: Thuật ngữ
 • Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện – Phần 8-1: Ánh xạ dịch vụ truyền thông đặc trưng (SCSM) – Ánh xạ đến MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) và đến ISO/IEC 8802-3
FB Chat.txt