Dự án: NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tên dự án
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Đánh giá an toàn môđun quang điện (PV) – Phần 2: Yêu cầu về thử nghiệm
  • Đánh giá an toàn môđun quang điện (PV) – Phần 1: Yêu cầu về kết cấu
  • An toàn của bộ chuyển đổi điện dùng trong hệ thống năng lượng mặt trời – Phần 1: Yêu cầu chung Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 1: General requirements
  • An toàn của bộ chuyển đổi điện dùng trong hệ thống năng lượng mặt trời – Phần 2: Yêu cầu cụ thể đối với bộ chuyển đổi DC/AC Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 2: Particular requirements for inverters)
  • Bộ chuyển đổi DC/AC quang điện được kết nối lưới – Quy trình thử nghiệm đối với các biện pháp khắc phục sự cố sụt điện áp