Dự án: MÁY PHÁT ĐIỆN BẰNG SỨC GIÓ

Tên dự án
MÁY PHÁT ĐIỆN BẰNG SỨC GIÓ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
MÁY PHÁT ĐIỆN BẰNG SỨC GIÓ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Tuabin gió – Phần 21: Đo và đánh giá đặc tính chất lượng điện năng của tua bin gió nối lưới
  • Tuabin gió – Phần 22: Thử nghiệm sự phù hợp và chứng nhận