Dự án: LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Tên dự án
LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thông tin hướng dẫn về việc áp dụng các tụ điện, điện trở, cuộn cảm và các bộ lọc hoàn chỉnh để triệt các nhiễu điện từ Guidance information on the application of capacitors, resistors, inductors and complete filter units for electromagnetic interference suppression
  • Dãy số ưu tiên đối với điện trở và tụ điện Preferred number series for resistors and capacitors
  • Phương pháp đo độ không tuyến tính của điện trở Method of mearurement of non–linearity on resistors
  • Hệ thống mã dùng cho điện trở và tụ điện Marking codes for resistors and capacitors