Dự án: Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế

Tên dự án
Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 1: Đánh giá và thử nghiệm trong phạm vi một quá trình quản lý rủi ro (Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process)
  • Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 9: Khung nhận dạng và định lượng sản phẩm phân hủy tiềm ẩn (Biological evaluation of medical devices -- Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products)
  • Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế - Phần 12: Chuẩn bị mẫu và vật liệu chuẩn Biological evaluation of medical devices — Part 12: Sample preparation and reference materials
  • Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 13: Nhận dạng và định lượng sản phẩm phân hủy từ trang thiết bị y tế cao phân tử (Biological evaluation of medical devices -- Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices)
  • Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế - Phần 15: Nhận dạng và định lượng sản phẩm phân huỷ từ kim loại và hợp kim (Biological evaluation of medical devices — Part 15: Identification and quantification of degradation products from metals and alloys)
  • Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế - Phần 18: Đặc trưng hoá học của vật liệu (Biological evaluation of medical devices — Part 18: Chemical characterization of medical device materials within a risk management process)
  • Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 19: Đặc trưng hóa-lý, hình thái và cấu trúc của vật liệu (Biological evaluation of medical devices — Part 19: Physico-chemical, morphological and topographical characterization of materials