TCVN/TC 194 - Đánh giá sinh học và lâm sàng trang thiết bị y tế

Số hiệu
TCVN/TC 194
Tên Ban kỹ thuật
Đánh giá sinh học và lâm sàng trang thiết bị y tế
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 210 - Quality management and corresponding general aspects for medical devices

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn Đánh giá sinh học và lâm sàng trang thiết bị y tế
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Phan Trung Nghĩa (Trưởng ban)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt