Dự án: Cà phê và sản phẩm cà phê

Tên dự án
Cà phê và sản phẩm cà phê
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Cà phê và sản phẩm cà phê
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng cà phê nhân Traceability – Requirements for supply chain of green coffee
  • Cà phê và sản phẩm cà phê – Xác định hàm lượng 16-O-methyl cafestol trong cà phê rang – Phương pháp HPLC (Coffee and coffee products – Determination of 16-O-methyl cafestol content of roasted coffee – HPLC-method)
  • Cà phê và sản phẩm cà phê – Xác định acrylamide – Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao-khối phổ hai lần (HPLC-MS/MS) và sắc kí khí-khối phổ (GC-MS) sau khi tạo dẫn xuất (Coffee and coffee products – Determination of acrylamide – Methods using HPLC-MS/MS and GC-MS after derivatization)
  • Chất chiết cà phê – Xác định hàm lượng chất khô trong chất chiết cà phê – Phương pháp sử dụng cát biển đối với chất chiết cà phê dạng lỏng và dạng sệt Coffee extracts – Determination of the dry matter content of coffee extracts – Sea sand method of liquid or pasty coffee extracts
  • Cà phê và sản phẩm cà phê – Xác định cỡ hạt của cà phê bột (Coffee and coffee products – Determination of particle size of ground roasted coffee )