Dự án: Xác thực nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc sữa và sản phẩm sữa

Tên dự án
Xác thực nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc sữa và sản phẩm sữa
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Xác thực nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc sữa và sản phẩm sữa
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng sữa và sản phẩm sữa (Traceability – Requirements for supply chain of milk and milk products)
  • Sữa, sản phẩm sữa, thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và sản phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn – Xác định thành phần axit béo – Phương pháp sắc kí khí mao quản (Milk, milk products, infant formula and adult nutritionals – Determination of fatty acids composition – Capillary gas chromatographic method)
  • Sữa và sản phẩm sữa – Xác định hàm lượng đường – Phương pháp sắc ký trao đổi anion hiệu năng cao (HPAEC-PAD) (Milk and milk products – Determination of the sugar contents – High performance anion exchange chromatographic method (HPAEC-PAD))
  • Sữa, sản phẩm sữa và thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh – Xác định hàm lượng melamine và axit xyanuric bằng sắc kí lỏng-khối phổ hai lần (LC-MS/MS) (Milk, milk products and infant formula – Determination of melamine and cyanuric acid by liquid chromatography and tandem mass spectrometry (LC-MS/MS))
  • FB Chat.txt