Dự án: Đường và sản phẩm đường

Tên dự án
Đường và sản phẩm đường
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Đường và sản phẩm đường
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Đường và sản phẩm đường – Xác định độ màu ở pH 7,0 của đường thô, đường nâu và xiro có màu (Sugar and sugar products – Determination of the solution colour of raw sugars, brown sugars and coloured syrups at pH 7.0 )
  • Đường và sản phẩm đường – Xác định hàm lượng sulfit trong các sản phẩm đường tinh luyện và đường nâu bằng phương pháp enzym (Sugar and sugar products – Determination of sulfite in refined sugar products and brown sugars by enzymatic method )
  • Đường và sản phẩm đường – Xác định hàm lượng đường khử trong đường trắng và đường trắng đồn điền bằng phương pháp chuẩn độ Ofner cải biến (Sugar and sugar products – Determination of reducing sugars in white sugar and plantation white sugar by the modified Ofner titrimetric method )
  • Đường và sản phẩm đường – Xác định hàm lượng đường khử trong đường tinh luyện – Phương pháp Knight và Allen EDTA (phương pháp chuẩn) (Sugar and sugar products – Determination of reducing sugars in refined sugar products – Knight and Allen EDTA method (referrence method))
  • Đường và sản phẩm đường – Xác định độ tro dẫn điện trong các sản phẩm đường tinh luyện và trong đường trắng đồn điền (Sugar and sugar products – Determination of conductivity ash in refined sugar products and in plantation white sugar )
  • Đường và sản phẩm đường – Lấy mẫu đường tinh luyện để phân tích vi sinh vật (Sugar and sugar products – Sampling of refined sugar products for microbiological analyses)