Dự án: Sản phẩm Chitosan và Peptide từ tôm

Tên dự án
Sản phẩm Chitosan và Peptide từ tôm
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sản phẩm Chitosan và Peptide từ tôm
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Sản phẩm Chitosan có nguồn gốc từ tôm – Các yêu cầu (Chitosan from shrimp – Specification)
  • Thức ăn chăn nuôi – Peptide thủy phân từ tôm (Feeds – Peptide hydro from shrimp)
  • FB Chat.txt