Dự án: Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm

Tên dự án
Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm (HACCP) (General principles of food hygiene)
  • Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phần 5: Vận chuyển và bảo quản Prerequisite programmes on food safety – Part 5: Transport and storage
  • Trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững – Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 26000:2010 trong chuỗi thực phẩm (Sustainable development and social responsibility – Guidance for using ISO 26000:2010 in the food chain)
  • Định nghĩa và tiêu chí kỹ thuật đối với thực phẩm và thành phần thực phẩm thích hợp với người ăn chay, ăn thuần chay và đối với việc ghi nhãn và công bố thực phẩm chay, thuần chay (Definitions and technical criteria for foods and food ingredients suitable for vegetarians or vegans and for labelling and claims)
  • Vệ sinh thực phẩm – Chế biến và phân phối đồ uống nóng – Yêu cầu vệ sinh và phép thử thôi nhiễm (Food hygiene – Production and dispense of hot beverages from hot beverage appliances – Hygiene requirements, migration test)
  • FB Chat.txt