Dự án: Sản phẩm dầu mỏ

Tên dự án
Sản phẩm dầu mỏ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sản phẩm dầu mỏ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Sản phẩm dầu mỏ - Mỡ bôi trơn – Lấy mẫu Petroleum products — Lubricating greases — Sampling of greases
  • Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) – Họ C (cơ cấu truyền động) – Phần 1: Quy định kỹ thuật đối với chất bôi trơn dùng cho hệ thống truyền động kín (Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Family C (gears) — Part 1: Specifications for lubricants for enclosed gear systems)
  • Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) – Họ C (cơ cấu truyền động) – Phần 2: Quy định kỹ thuật đối với các cấp CKH, CKJ và CKM (chất bôi trơn dùng cho hệ thống truyền động mở và bán kín) (Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Family C (gears) — Part 2: Specifications of categories CKH, CKJ and CKM (lubricants open and semi-enclosed gear systems)
  • Năng lượng chất lỏng thủy lực – Chất lỏng chống cháy (FR) – Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng (Hydraulic fluid power — Fire-resistant (FR) fluids — Requirements and guidelines for use)