Dự án: Hệ thống quản lý

Tên dự án
Hệ thống quản lý
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Hệ thống quản lý
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • An ninh và khả năng thích ứng – Hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh – Các yêu cầu
  • An ninh và khả năng thích ứng – Cơ sở và từ vựng