TCVN/TC 176 - Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng

Số hiệu
TCVN/TC 176
Tên Ban kỹ thuật
Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance    

Phạm vi
Xây dựng các TCVN về Quản lý chất lượng
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Vũ Xuân Thủy (Trưởng ban)
 • Màn Thùy Giang (Thư ký)
 • Nguyễn Văn Khôi
 • Nguyễn Thị Mai Hương
 • Trần Bảo
 • Trần Văn Học
 • Trần Minh Thanh
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Nguyễn Trọng Hiền
 • Phạm Quốc Bình
 • Lương Việt Cương
 • Nguyễn Duy Tân
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Hệ thống quản lý chống hối lộ - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
 • An ninh xã hội- Từ vựng
 • An ninh xã hội- Hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh – Các yêu cầu
 • Chất lượng trong tổ chức – Hướng dẫn để đạt được thành công bền vững
 • Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý
 • Vật liệu làm bao bì trực tiếp cho sản phẩm y tế – Yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng ISO 9001:2015 và thực hành sản xuất tốt
 • Hệ thống quản lý năng lượng – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
 • Tổ chức giáo dục – Hệ thống quản lý đối với các tổ chức giáo dục – Yêu cầu về hướng dẫn sử dụng
 • Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 tại chính quyền địa phương
 • Ngành công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên -Hệ thống quản lý chất lượng cho ngành cụ thể - Yêu cầu đối với các tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ
 • Quản lý đổi mới – Hệ thống quản lý đổi mới – Hướng dẫn
 • Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận