Dự án: Đánh giá sự phù hợp

Tên dự án
Đánh giá sự phù hợp
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Đánh giá sự phù hợp
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hệ thống quản lý năng lượng – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng
  • Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung về dấu phù hợp bên thứ ba
  • Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 8: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý phát triển cộng đồng bền vững
  • Đánh giá sự phù hợp – Hướng dẫn và ví dụ về chương trình chứng nhận quá trình
  • Công bố về đạo đức và thông tin hỗ trợ – Các nguyên tắc và yêu cầu
  • FB Chat.txt