TCVN/CASCO - Đánh giá sự phù hợp

Số hiệu
TCVN/CASCO
Tên Ban kỹ thuật
Đánh giá sự phù hợp
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Đánh giá sự phù hợp
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Vũ Xuân Thủy (Trưởng ban)
 • Màn Thùy Giang (Thư ký)
 • Phan Minh Hải
 • Trần Bảo
 • Trần Khắc Điền
 • Nguyễn Duy Tân
 • Vũ Thị Hồng Hạnh
 • Nguyễn Đình Quyền
 • Trần Quốc Dũng
 • Nguyễn Vũ
 • Mai Văn Sủng
 • Mai Tiến Dũng
 • Lê Quốc Bảo
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Đánh giá sự phù hợp – Ví dụ về chương trình chứng nhận dịch vụ
 • Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 9: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chống hối lộ
 • Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 3: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng
 • Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 2: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường
 • Đánh giá sự phù hợp – Từ vựng và nguyên tắc chung
 • Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 10: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 11: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý cơ sở vật chất
 • Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu với tổ chức thực hiện các hoạt động xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận
FB Chat.txt