Dự án: Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp

Tên dự án
Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Máy kéo dùng trong nông nghiệp – Dụng cụ thủy lực Agricultural tractors -- Hydraulic pressure for implements
  • Máy kéo dùng trong nông nghiệp – Nối ba khớp – Phần 1: Nối dạng U (Agricultural wheeled tractors -- Three-point hitch couplers -- Part 1: U-frame coupler)
  • Máy kéo dùng trong nông nghiệp – Nối ba khớp – Phần 2: Nối dạng A (Agricultural wheeled tractors and implements -- Three-point hitch couplers -- Part 2: A-frame coupler)
  • Máy kéo dùng trong nông nghiệp – Nối ba khớp – Phần 3: Nối dạng khớp (Agricultural wheeled tractors and implements -- Three-point hitch couplers -- Part 3: Link coupler)
  • Máy kéo dùng trong nông nghiệp – Nối ba khớp – Phần 4: Nối dạng thanh Agricultural wheeled tractors and implements -- Three-point hitch couplers -- Part 4: Bar coupler
  • FB Chat.txt