Dự án: Sản phẩm da

Tên dự án
Sản phẩm da
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sản phẩm da
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Da – Thuật ngữ (Leather — Vocabulary)
  • Da – Da thô thuộc crom – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (Leather — Crust full chrome upper leather — Specifications and test methods)
  • Da - Xác định hydrocacbon clo trong da - Phần 1: Phương pháp sắc ký cho parafin clo hóa chuỗi mạch ngắn (SCCPs) (Leather — Determination of chlorinated hydrocarbons in leather — Part 1: Chromatographic method for shortchain chlorinated paraffins (SCCPs))
  • Da - Xác định hydrocacbon clo trong da - Phần 2: Phương pháp sắc ký cho parafin clo hóa chuỗi trung bình (MCCPs) Leather — Determination of chlorinated hydrocarbons in leather — Part 2: Chromatographic method for middle-chain chlorinated paraffins (MCCPs)
  • Da thuộc thực vật – Phương pháp phân tích vật liệu thuộc da thực vật – Nguyên tắc chung (Standard Practice for Analysis of Vegetable Tanning Materials—General)
  • Da thuộc thực vật – Phương pháp xác định chất không phải tanin và tanin trong chiết xuất từ nguyên liệu thuộc da thực vật (Standard Test Method for Determining Non-Tannins and Tannin in Extracts of Vegetable Tanning Materials)
  • Phương pháp thử xác định khả năng chống lại sự phát triển của nấm mốc của da phèn xanh và da phèn trắng (Standard Test Method for Mold Growth Resistance of Wet Blue and Wet White)
  • Phương pháp thử khả năng chống lại sự phát triển của nấm trên bề mặt của da phèn xanh và da phèn trắng trong buồng thử (Standard Test Method for Evaluating the Resistance of the Surface of Wet Blue and Wet White to the Growth of Fungi in an Environmental Chamber)
  • FB Chat.txt