Dự án: An toàn hệ thống phân phối điện hạ áp

Tên dự án
An toàn hệ thống phân phối điện hạ áp
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
An toàn hệ thống phân phối điện hạ áp
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • An toàn hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1000 V AC và 1500 V DC – Thiết bị thử nghiệm, đo và giám sát các biện pháp bảo vệ - Phần 1: Yêu cầu chung ( Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements
  • An toàn hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1000 V AC và 1500 V DC – Thiết bị thử nghiệm, đo và giám sát các biện pháp bảo vệ - Phần 2: Điện trở cách điện (Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 2: Insulation resistance)
  • An toàn hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1000 V AC và 1500 V DC – Thiết bị thử nghiệm, đo và giám sát các biện pháp bảo vệ - Phần 3: Trở kháng vòng lặp (Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 3: Loop impedance)
  • An toàn hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1000 V AC và 1500 V DC – Thiết bị thử nghiệm, đo và giám sát các biện pháp bảo vệ - Phần 4: Điện trở nối đất và liên kết đẳng thế (Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding)
  • An toàn hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1000 V AC và 1500 V DC – Thiết bị thử nghiệm, đo và giám sát các biện pháp bảo vệ - Phần 5: Điện trở đất (Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 5: Resistance to earth)
  • An toàn hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1000 V AC và 1500 V DC – Thiết bị thử nghiệm, đo và giám sát các biện pháp bảo vệ - Phần 6: Hiệu quả của thiết bị dòng dư (RCD) trong các hệ thống TT. TN và IT (Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems
  • An toàn hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1000 V AC và 1500 V DC – Thiết bị thử nghiệm, đo và giám sát các biện pháp bảo vệ - Phần 7: Thứ tự pha Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence