Dự án: Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp

Tên dự án
Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 0: Hướng dẫn xác định các loại tủ điện Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 0: Guidance to specifying assemblies
  • Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 1: Quy tắc chung Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules
  • Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 2: Tủ đóng cắt và điều khiển công suất Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies
  • Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 5: Tủ điện dùng cho hệ thống phân phối điện công cộng Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks
  • Vỏ tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp – Yêu cầu chung Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements