Dự án: Tương thích điện từ

Tên dự án
Tương thích điện từ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Tương thích điện từ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Đánh giá thiết bị điện và điện tử liên quan đến giới hạn phơi nhiễm lên người trong trường điện từ (0Hz đến 300 GHz) Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)
  • Đánh giá sự phù hợp của thiết bị điện và điện tử công suất thấp về các giới hạn cơ bản liên quan đến phơi nhiễm lên người trong trường điện từ (10MHz đến 300 GHz) Assessment of the compliance of low-power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz
  • Mức trường điện và từ phát ra bởi hệ thống điện xoay chiều (AC) - Quy trình đo liên quan đến phơi nhiễm lên công cộng (Electric and magnetic field levels generated by AC power systems - Measurement procedures with regard to public exposure)
  • Đánh giá dòng điện tiếp xúc liên quan đến phơi nhiễm lên người trong trường điện, trường từ và trường điện từ Assessment of contact current related to human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields
  • Phép đo trường từ ở điện một chiều (DC), trường điện và trường từ ở điện xoay chiều (AC) trong dải tần từ 1 HZ đến 100 kHz có liên quan đến phơi nhiễm lên người - Phần 1: Yêu cầu đối với thiết bị đo (Measurement of DC magnetic, AC magnetic and AC electric fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings - Part 1: Requirements for measuring instruments)
  • Phép đo trường từ ở điện một chiều (DC), trường điện và trường từ ở điện xoay chiều (AC) trong dải tần từ 1 HZ đến 100 kHz có liên quan đến phơi nhiễm lên người - Phần 2: Tiêu chuẩn cơ bản đối với phép đo Measurement of DC magnetic, AC magnetic and AC electric fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings - Part 2: Basic standard for measurements