Dự án: Công nghệ khí hóa xử lý chất thải rắn

Tên dự án
Công nghệ khí hóa xử lý chất thải rắn
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Công nghệ khí hóa xử lý chất thải rắn
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Công nghệ khí hóa xử lý chất thải rắn – Yêu cầu kỹ thuật