Dự án: Sản phẩm khí

Tên dự án
Sản phẩm khí
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sản phẩm khí
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Quy định kỹ thuật đối với LNG sử dụng làm nhiên liệu cho các ứng dụng hàng hải (Specification of liquefied natural gas as a fuel for marine applications)
  • Khí thiên nhiên – Xác định năng lượng