Dự án: Ổ phích cắm dùng trong công nghiệp

Tên dự án
Ổ phích cắm dùng trong công nghiệp
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Ổ phích cắm dùng trong công nghiệp
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Phích cắm, ổ cắm cố định và di động và các thiết bị đấu nối dùng cho mục đích công nghiệp – Phần 1: Yêu cầu chung (Plugs, fixed or portable socket-outlets and appliance inlets for industrial purposes - Part 1: General requirements)
  • Phích cắm, ổ cắm cố định và di động và các thiết bị đấu nối dùng cho mục đích công nghiệp – Phần 2: Yêu cầu tương thích về kích thước đối với các phụ kiện có chân cắm và có dạng ống tiếp xúc (Plugs, fixed or portable socket-outlets and appliance inlets for industrial purposes – Part 2: Dimensional compatibility requirements for pin and contact-tube accessories)
  • Phích cắm, ổ cắm cố định và di động và các thiết bị đấu nối dùng cho mục đích công nghiệp – Phần 4: Ổ cắm tích hợp thiết bị đóng cắt, có hoặc không có khóa liên động Plugs, fixed or portable socket-outlets and appliance inlets for industrial purposes - Part 4: Switched socket-outlets with or without interlock