Dự án: Bao bì

Tên dự án
Bao bì
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Bao bì
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Bao bì vận chuyển – Thùng chứa để phân phối bằng chất dẻo cứng, có thể sử dụng lại – Phần 1: Sử dụng cho mục đích chung (Transport packaging — Reusable, rigid plastic distribution boxes — Part 1: General purpose application)
  • Bao bì vận chuyển – Thùng chứa để phân phối bằng chất dẻo cứng, có thể sử dụng lại – Phần 2: Yêu cầu chung cho thử nghiệm (Transport packaging — Reusable, rigid plastic distribution boxes — Part 2: General specifications for testing)
  • Bao bì vận chuyển – Hệ thống Công ten nơ tải trọng nhỏ - Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử (Transport packaging — Small load container systems — Part 1: Common requirements and test methods)
  • Bao bì vận chuyển – Hệ thống Công ten nơ tải trọng nhỏ - Phần 2: Hệ thống xếp chồng thẳng đứng (Transport packaging — Small load container systems — Part 2: Column Stackable System (CSS))
  • Bao bì vận chuyển – Hệ thống Công ten nơ tải trọng nhỏ - Phần 3: Hệ thống xếp chồng có liên kết (Transport packaging — Small load container systems — Part 3: Bond Stackable System (BSS)
  • Bao bì vận chuyển – Bao bì vận chuyển bằng đường thủy có kiểm soát nhiệt độ - Phần 1: Yêu cầu chung (Transport packaging — Temperature-controlled transport packages for parcel shipping — Part 1: General requirements)
  • Bao bì vận chuyển – Bao bì vận chuyển bằng đường thủy có kiểm soát nhiệt độ - Phần 2: Yêu cầu chung để thử nghiệm (Transport Packaging — Temperature controlled transport packages for parcel shipping — Part 2: General specifications of testing)
  • Bao bì thương mại - Standard Practice for Commercial Packaging