Dự án: Năng lượng gió

Tên dự án
Năng lượng gió
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Năng lượng gió
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hệ thống phát điện gió – Phần 12-1: Phép đo công suất của tuabin gió phát điện (Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines)
  • Hệ thống phát điện gió – Phần 12-2: Công suất của tuabin gió phát điện dựa trên phép đo gió trên vỏ tuabin Wind turbines - Part 12-2: Power performance of electricity-producing wind turbines based on nacelle anemometry
  • Hệ thống phát điện gió – Phần 12-4: Hiệu chuẩn số vị trí để thử nghiệm công suất tuabin Wind energy generation systems - Part 12-4: Numerical site calibration for power performance testing of wind turbines