Dự án: Xác thực nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc mật ong

Tên dự án
Xác thực nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc mật ong
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Xác thực nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc mật ong
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng mật ong (Traceability – Requirements for supply chain of honey)
  • Thực phẩm – Xác định các sản phẩm đường thực vật C-4 trong mật ong bằng phương pháp tỷ lệ đồng vị cacbon bền Foods – Determination of C-4 plant sugars in honey by internal standard stable carbon isotope ratio method
  • Mật ong – Xác định hàm lượng các loại đường – Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) Honey – Determination of the content of sugars – HPLC method
  • Mật ong – Xác định hàm lượng phấn hoa tương đối Honey – Determination of the relative pollen content
  • FB Chat.txt