Dự án: Xác thực nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc rau quả

Tên dự án
Xác thực nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc rau quả
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Xác thực nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc rau quả
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng nước quả Traceability – Requirements for supply chain of fruit juice
  • Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi Traceability – Requirements for supply chain of fresh fruits and vegetables
  • Nước rau quả – Xác định tỷ lệ đồng vị cacbon bền (13C/12C) của ethanol trong nước quả – Phương pháp đo phổ khối lượng tỷ lệ đồng vị Fruit and vegetable juices – Determination of the stable carbon isotope ratio (13C/12C) of ethanol from fruits juices – Method using isotope ratio mass spectrometry
  • Nước rau quả – Xác định tỷ lệ đồng vị cacbon bền (13C/12C) của đường trong nước quả – Phương pháp đo phổ khối lượng tỷ lệ đồng vị ( Fruit and vegetable juices – Determination of the stable carbon isotope ratio (13C/12C) of sugars from fruits juices – Method using isotope ratio mass spectrometry)
  • Nước rau quả – Xác định tỷ lệ đồng vị oxy bền (18O/16O) của nước trong nước quả – Phương pháp đo phổ khối lượng tỷ lệ đồng vị (Fruit and vegetable juices – Determination of the stable oxygen isotope (18O/16O) of water from fruit juices – Method using isotope ratio mass spectrometry)
  • Nước rau quả – Xác định tỷ lệ đồng vị hydro bền (2H/1H) của nước trong nước quả – Phương pháp đo phổ khối lượng tỷ lệ đồng vị Fruit and vegetable juices – Determination of the stable hydrogen isotope ratio (2H/1H) of water from fruit juices – Method using isotope ratio mass spectrometry
  • Nước rau quả – Xác định tỷ lệ đồng vị cacbon bền (13C/12C) của bột thịt quả trong nước quả – Phương pháp đo phổ khối lượng tỷ lệ đồng vị Fruit and vegetable juices – Determination of the stable carbon isotope ratio (13C/12C) in the pulp of fruit juices – Method using isotope ratio mass spectrometry