Dự án: Các sản phẩm điện và điện tử trong sản xuất thông minh

Tên dự án
Các sản phẩm điện và điện tử trong sản xuất thông minh
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Các sản phẩm điện và điện tử trong sản xuất thông minh
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thiết kế có ý thức về môi trường (ECD) - Nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn (Environmentally conscious design (ECD) - Principles, requirements and guidance)
  • Công bố vật liệu cho các sản phẩm của và cho ngành kỹ thuật điện (Material declaration for products of and for the electrotechnical industry)
  • Công bố vật liệu cho các sản phẩm của và cho ngành kỹ thuật điện - Phần 1: Hướng dẫn thực hiện IEC 62474 Material declaration for products of and for the electrotechnical industry - Part 1: Guidance for the implementation of IEC 62474
  • Hướng dẫn đánh giá sản phẩm liên quan đến các hạn chế sử dụng chất cơ bản trong các sản phẩm điện và điện tử (Guidance for evaluation of product with respect to substance-use restrictions in electrical and electronic products)
  • Hài hòa các tiêu chí về tính năng môi trường đối với các sản phẩm điện và điện tử - Nghiên cứu khả thi Harmonization of environmental performance criteria for electrical and electronic products - Feasibility study