Dự án: Quản lý chất thải

Tên dự án
Quản lý chất thải
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Quản lý chất thải
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Phương pháp thử xác định mật độ khối của phần chất thải rắn  (Standard Test Method for Determining the Bulk Density of Solid Waste Fractions)
  • Phương pháp thử đo lưu lượng của các hoạt động thiết bị thu hồi tài nguyên (Standard Test Method for Measuring the Throughput of Resource-Recovery Unit Operations)
  • FB Chat.txt