Dự án: Công nghệ thông tin – Quản lý dịch vụ

Tên dự án
Công nghệ thông tin – Quản lý dịch vụ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Công nghệ thông tin – Quản lý dịch vụ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Công nghệ thông tin - Quản lý dịch vụ - Phần 1: Các yêu cầu hệ thống quản lý dịch vụ
  • Công nghệ thông tin- Quản lý dịch vụ - Phần 2: Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý dịch vụ
  • Công nghệ thông tin - Quản lý dịch vụ - Phần 3:Hướng dẫn phạm vị định nghĩa và áp dụng 8695-1(ISO/IEC 20000-1)