TCVN/JTC 1 - Công nghệ thông tin

Số hiệu
TCVN/JTC 1
Tên Ban kỹ thuật
Công nghệ thông tin
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/IEC JTC 1 - Information technology

Phạm vi
Công nghệ thông tin
Liên hệ

Nguyễn Hải Anh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 7 - Công nghệ thông tin

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 9085  -  Email: nh-anh@tcvn.gov.vn

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Chí Công (Trưởng ban)
 • Nguyễn Hải Anh (Thư ký)
 • Đỗ Xuân Bình
 • Đặng Minh Tuấn
 • Trần Hồng Sơn
 • Trần Minh
 • Hoàng Đỗ Thanh Tùng
 • Nguyễn Việt Hải
 • Vũ Thị Hương Giang
 • Nguyễn Viết Thế
 • Cao Kim Ánh
 • Trần Hữu Linh
 • Nguyễn Tiến Ban
 • Cù Kim Long
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu đối với Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA RA) - Phần 2: Kiến trúc tham chiếu cho giải pháp SOA;
 • Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu đối với Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA RA) - Phần 3: Bản thể luận kiến trúc hướng dịch vụ;
 • Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu đối với Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA RA) - Phần 1: Thuật ngữ và khái niệm cho SOA;
 • Công nghệ thông tin - Điện toán đám mây - Kiến trúc tham chiếu;
 • Công nghệ thông tin - Điện toán đám mây - Tổng quan và từ vựng;
 • Thẻ định danh - Thiết bị quản lý thẻ mạch tích hợp - Phần 3: Tổ chức, an toàn và lệnh trao đổi
 • Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp không tiếp xúc - Thẻ phụ cận - Phần 1: Đặc tính vật lý
 • Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp không tiếp xúc - Thẻ phụ cận - Phần 2: Giao diện không khí và khởi chạy
 • Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp không tiếp xúc - Thẻ phụ cận - Phần 3: Chống va chạm và giao thức truyền
 • Thẻ định danh - Thiết bị quản lý thẻ mạch tích hợp - Phần 1: Khung khái quát
 • Identification cards - ICC-managed devices - Part 2: Thẻ định danh - Thiết bị quản lý thẻ mạch tích hợp - Phần 2: Đặc tính vật lý và phương pháp thử cho thẻ và thiết bị
 • Công nghệ thông tin – Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) – Phần 1: Yêu cầu và tổng quan chung
 • Công nghệ thông tin – Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) – Phần 2: Từ vựng và thuật ngữ
 • Công nghệ thông tin – Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) – Phần 3: Kiến trúc tham chiếu
 • Công nghệ thông tin – Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) – Phần 4: Mô hình thực thể
 • Công nghệ thông tin – Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) – Phần 5: Định nghĩa giao diện
 • Công nghệ thông tin – Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) – Phần 6: Ứng dụng
 • Công nghệ thông tin – Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) – Phần 7: Hướng dẫn liên thông, liên tác
 • Công nghệ thông tin – Điện toán đám mây – Khung thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) – Phần 1: Tổng quan và khái niệm
 • Công nghệ thông tin – Điện toán đám mây – Khung thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) – Phần 3: Yêu cầu phù hợp lõi
 • Công nghệ thông tin – Điện toán đám mây – Khả năng liên thông, liên tác và khả năng di động
 • Công nghệ thông tin – Điện toán đám mây – Thiết bị và dịch vụ đám mây: Luồng dữ liệu, danh mục phân loại dữ liệu và sử dụng dữ liệu
 • Công nghệ thông tin – Dữ liệu lớn – Tổng quan và từ vựng
 • Công nghệ thông tin – Dữ liệu lớn – Phần 2: Các trường hợp sử dụng và các yêu cầu dẫn xuất
 • Công nghệ thông tin – Kiến trúc tham chiếu dữ liệu lớn – Phần 5: Lộ trình chuẩn
 • Công nghệ thông tin – Mạng cảm biến và giao diện cho hệ thống lưới thông minh
 • Công nghệ thông tin – Mạng cảm biến – Giao diện ứng dụng mạng cảm biến chung
 • Internet kết nối vạn vận (IoT) – Kiến trúc tham chiếu
 • Công nghệ thông tin — Internet vạn vật — Từ vựng
 •  Internet vạn vật (IoT) — Khả năng  liên thông, liên tác đối với các hệ thống IoT —  Phần 1: Khuôn khổ chung
 • Internet vạn vật (IoT) — Khả năng  liên thông, liên tác đối với các hệ thống IoT —  Phần 2: Khả năng liên thông, liên tác tầng giao vận
FB Chat.txt