Dự án: Công nghệ thông tin – Điện toán đám mây

Tên dự án
Công nghệ thông tin – Điện toán đám mây
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Công nghệ thông tin – Điện toán đám mây
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Công nghệ thông tin – Tính toán mây – Phần 1: Từ vựng;
  • Công nghệ thông tin – Tính toán mây – Hướng dẫn xây dựng chính sách;
  • Công nghệ thông tin – Tính toán mây – Kỹ thuật và công nghệ chung.