Dự án: Công nghệ thông tin – Internet vạn vật

Tên dự án
Công nghệ thông tin – Internet vạn vật
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Công nghệ thông tin – Internet vạn vật
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Công nghệ thông tin — Internet vạn vật — Từ vựng
  •  Internet vạn vật (IoT) — Khả năng  liên thông, liên tác đối với các hệ thống IoT —  Phần 1: Khuôn khổ chung
  • Internet vạn vật (IoT) — Khả năng  liên thông, liên tác đối với các hệ thống IoT —  Phần 2: Khả năng liên thông, liên tác tầng giao vận
  • FB Chat.txt