Dự án: Xác định các thông số ô nhiễm trong chất thải rắn

Tên dự án
Xác định các thông số ô nhiễm trong chất thải rắn
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Xác định các thông số ô nhiễm trong chất thải rắn
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hướng dẫn lấy mẫu từ đống chất thải
  • Phương pháp phát hiện điểm nóng sử dụng mô hình tìm kiếm lưới-điểm (mạng lưới)
  • Hướng dẫn lấy mẫu chất thải và đất đối với các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi
  • Chất thải – Phương pháp thực hành phá mẫu bằng axit nitric
  • Phân tích dung môi trong chất thải nguy hại bằng phương pháp sắc ký khí
  • Phương pháp phân tích nguyên tố ở lượng vết của nhiên liệu nguy hại bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X
  • Quần áo bảo hộ lao động phổ thông – Yêu cầu kỹ thuật
  • FB Chat.txt