Dự án: Quan trắc chất lượng đất

Tên dự án
Quan trắc chất lượng đất
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Quan trắc chất lượng đất
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Phương pháp xác định thuốc trừ sâu clo hữu cơ trong đất bằng sắc ký khí với detector khối lượng (GC-MS) và sắc ký khí với detector bắt điện tử (GC-ECD)
  • Xác định đặc tính giữ nước của đất – Phương pháp phòng thử nghiệm
  • Phương pháp xác định pH trong đất, bùn và chất thải sinh học đã xử lý
  • Phương pháp sử dụng dịch chiết để đánh giá độ dễ tiêu sinh học của các nguyên tố vết trong đất
  • FB Chat.txt