TCVN/TC 190 - Chất lượng đất

Số hiệu
TCVN/TC 190
Tên Ban kỹ thuật
Chất lượng đất
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 190 - Soil quality

Phạm vi
Chất lượng đất
Liên hệ

Lê Thị Thanh Ngọc, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6 - Môi trường

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4191 - Email: lethithanhngoc@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Hồ Quang Đức (Trưởng ban)
 • Lê Thị Thanh Ngọc (Thư ký)
 • Nguyễn Ngọc Châm
 • Nguyễn Đình Thái
 • Nguyễn Quốc Tuấn
 • Lê Thị Hải Lê
 • Đặng Viết Khoa
 • Vũ Quang Mạnh
 • Lê Đức
 • Nguyễn Hữu Thành
 • Phạm Quang Hà
 • Trịnh Quang Huy
 • Nguyễn Đắc Hoan
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Chất lượng đất – Hướng dẫn bảo quản ngắn hạn và dài hạn mẫu đất
 • Chất lượng đất – Xác định tổng cyanua
 • Chất lượng đất – Xử lý sơ bộ mẫu để xác định các chất ô nhiễm hữu cơ
 • Chất lượng đất – Xác định crom(VI) trong vật liệu đất bằng cách phá mẫu với alkan và sắc ký ion kết hợp khối phổ
 • Chất lượng đất – Chuẩn bị mẫu phòng thử nghiệm từ mẫu lớn
 • Chất lượng đất – Xác định thủy ngân – Phổ huỳnh quang nguyên tử hơi lạnh