Dự án: Quan trắc chất lượng nước

Tên dự án
Quan trắc chất lượng nước
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Quan trắc chất lượng nước
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Môi trường nước – Xác định độ đục – Phần 2: Phương pháp bán định lương để đánh giá độ trong của nước
 • Môi trường nước - Xác định clo tự do và tổng clo - Phần 2: Phương pháp đo màu sử dụng N,N-dietyl-1,4-henylenediamine, cho mục đích kiểm soát thường xuyên
 • Môi trường nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn) - Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea
 • Đo tổng hoạt độ phóng xạ anpha trong nước không mặn - Phương pháp nguồn dày
 • Đo tổng độ phóng xạ beta trong nước không mặn
 • Đảm bảo chất lượng /kiểm soát chất lượng QA/QC cho các phân tích đặc tính tổng hợp lý học trong nước
 • Đảm bảo chất lượng /kiểm soát chất lượng QA/QC cho các phân tích đặc tính kim loại trong nước
 • Xử lý sơ bộ mẫu để phân tích kim loại trong nước
 • Định lượng Legionella trong nước
 • Phát hiện và định lượng Legionella spp. và/hoặc Legionella pneumophila trong nước bằng nồng độ và khuếch đại bằng phản ứng chuỗi polymeasa định lượng (qPCR)
 • FB Chat.txt