TCVN/TC 147 - Chất lượng nước

Số hiệu
TCVN/TC 147
Tên Ban kỹ thuật
Chất lượng nước
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 147 - Water quality

Phạm vi
Chất lượng nước
Liên hệ

Nguyễn Thị Trang, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6 - Môi trường

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4191 - Email: nguyenthitrang5382@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Vũ Thanh (Trưởng ban)
 • Nguyễn Thị Trang (Thư ký)
 • Nguyễn Ngọc Châm
 • Nguyễn Đình Thái
 • Đặng Viết Khoa
 • Trần Sơn
 • Lều Thọ Bách
 • Nguyễn Thị Huệ
 • Nguyễn Thị Tường Vân
 • Đỗ Khắc Hải
 • Nguyễn Đoàn Huy
 • Vũ Hoài Thu
 • Bùi Hồng Nhật
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Chất lượng nước – Xác định pHt trong nước biển – Phương pháp sử dụng chỉ thị thuốc nhuộm m-cresol tím
 • Chất lượng nước – Xác định các hơp chất hữu cơ bay hơi cao đã chọn lọc trong nước – P/pháp sử dụng sắc ký khí và phổ khổi lượng bằng kỹ thuật đầu tĩnh (HS-GC-MS)
 • Chất lượng nước – Xác định brom hòa tan – Phương pháp sử dụng sắc ký ion (IC) và phản ứng cột chính (PCR)
 • Chất lượng nước – Xác định thủy ngân – Phương pháp sử dụng phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) có và không làm giàu
 • Chất lượng nước – Xác định perclorat hòa tan – Phương sử dụng sắc ký ion (IC)