Dự án: Quan trắc chất lượng không khí

Tên dự án
Quan trắc chất lượng không khí
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Quan trắc chất lượng không khí
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Mức giới hạn và phương pháp xác định hơi kiềm (NaOH và Ca(OH)2 trong không khí xung quanh
  • Xxác định nồng độ khối lượng cacbon dioxit và oxy trong khí ống khói – Đặc tính tính năng của hệ thống đo tự động
  • Xác định nồng độ khối lượng của bụi trong không khí bằng phương pháp thủ công
  • Xác định nồng độ khối lượng của hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) trong khí thải từ các quá trình không đốt
  • Lấy mẫu và xác định hợp chất thủy ngân trong khí ống khói bằng bẫy hỗn hống vàng
  • FB Chat.txt