Dự án: Sản phẩm đồ uống chứa probiotics

Tên dự án
Sản phẩm đồ uống chứa probiotics
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sản phẩm đồ uống chứa probiotics
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Sản phẩm đồ uống probiotic có chứa Lactobacillus
  • FB Chat.txt