Dự án: Sản phẩm thực phẩm 1

Tên dự án
Sản phẩm thực phẩm 1
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sản phẩm thực phẩm 1
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Bánh dẻo
  • Bánh nướng