Dự án: An toàn bức xạ

Tên dự án
An toàn bức xạ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
An toàn bức xạ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • An toàn bức xạ - Thực hành đo liều đối với máy chiếu xạ gamma nguồn khô tự che chắn
  • An toàn bức xạ - Tiêu chí và giới hạn tính năng đối với đánh giá định kỳ các dịch vụ đo liều
  • An tòan bức xạ - Hướng dẫn xác định tính năng của liều kế và hệ đo liều dùng trong quá trình xử lý bức xạ