Dự án: Tái sử dụng nước

Tên dự án
Tái sử dụng nước
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Tái sử dụng nước
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hướng dẫn phân loại chất lượng nước cho tái sử dụng nước
  • Tái sử dụng nước – Từ vựng
  • Hướng dẫn quản lý và đánh giá rủi ro sức khỏe đối với tái sử dụng nước không dùng để uống
  • FB Chat.txt