Dự án: Quản lý môi trường

Tên dự án
Quản lý môi trường
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Quản lý môi trường
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Quản lý và các hoạt động liên quan khí nhà kính – Khuôn khổ và nguyên tắc đối với phương pháp luận về các hoạt động khí hậu
  • Thích ứng biến đổi khí hậu – Nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn
  • Khí nhà kính – Dấu vết cacbon của sản phẩm – Yêu cầu và hướng dẫn định lượng