Dự án: Đại lượng và đơn vị

Tên dự án
Đại lượng và đơn vị
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Đại lượng và đơn vị
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Đại lượng và đơn vị - Phần 2: Toán học
  • Đại lượng và đơn vị - Phần 3: Không gian và thời gian
  • Đại lượng và đơn vị - Phần 4: Cơ học 
  • Đại lượng và đơn vị - Phần 5: Nhiệt động lực học 
  • Đại lượng và đơn vị - Phần 7: Ánh sáng 
  • Đại lượng và đơn vị - Phần 9: Hóa lý và vật lý phân tử 
  • Đại lượng và đơn vị - Phần 10: Nguyên tử và vật lý hạt nhân
  • Đại lượng và đơn vị - Phần 11: Số đặc trưng
  • Đại lượng và đơn vị - Phần 12: Vật lý chất rắn
  • FB Chat.txt