Dự án: Quản lý nguồn nhân lực

Tên dự án
Quản lý nguồn nhân lực
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Quản lý nguồn nhân lực
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hệ thống quản lý tri thức – Các yêu cầu
  • Quản lý nguồn nhân lực – Quản lý khả năng việc làm bền vững cho tổ chức
  • Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn báo cáo vốn nhân lực nội bộ và bên ngoài
  • FB Chat.txt