Dự án: Hệ thống quản lý

Tên dự án
Hệ thống quản lý
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Hệ thống quản lý
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 tại chính quyền địa phương
  • Ngành công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên -Hệ thống quản lý chất lượng cho ngành cụ thể - Yêu cầu đối với các tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ
  • Quản lý đổi mới – Hệ thống quản lý đổi mới – Hướng dẫn
  • FB Chat.txt