Dự án: Đô thị thông minh

Tên dự án
Đô thị thông minh
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Đô thị thông minh
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Tích hợp hệ thống kiểm soát doanh nghiệp - Phần 1: Mô hình và thuật ngữ
  • Tích hợp hệ thống kiểm soát doanh nghiệp - Phần 2:
  • Tích hợp hệ thống kiểm soát doanh nghiệp - Phần 3: Các mô hình hoạt động của quản lý hoạt động sản xuất
  • FB Chat.txt